MAKLUMAT

MENGENAI PERUBAHAN NAMA TAREKAT MENJADI NAQSHBANDIYYA NAZIMIYYA

 

 

As-salaamu`alaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh

A`udzubillaahi mina ‘sy-syaythaani ‘r-rajiim

Bismillaahi ‘r-Rahmaani ‘r-Rahiim

Allâhumma shalli `alâ Sayyidinâ Muhammadini ‘l-fâtihi limâ ughliq, wa ‘l-khâtimi limâ sabaq, nâshiri ‘l-haqqi bi ‘l-haqq, wa ‘l-hâdî ilâ shirâthika ‘l-mustaqîm, wa `alâ âlihi haqqa qadrihî wa miqdârihi ‘l-`azhîm.

 

“Wa ta`aawanuu `alaa ‘l-birri wa ‘t-taqwaa wa laa ta`aawanuu `alaa ‘l-itsmi wa ‘l-`udwani wa ‘t-taqu ‘L-laaha inna ‘L-laaha syadiidu ‘l-`iqaab” 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al Ma’idah, 5: 2)

 

Puncak ibadah adalah rida-Nya dan syukur yang tak terhingga.  Segala puji syukur ke Hadirat Allah `Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita Muslim dan bersaudara sebagai umat Nabi Muhammad shala ‘L-laahu `alayhi wa ‘s-salaam.  Alhamdulillah. 

Dengan semangat persaudaraan dan cinta yang tulus Maklumat ini disusun dengan niat mengajak saudara-saudara pengikut dan pencinta Mursyid Agung Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil al-Qubrusi (q) dan Mawlana Syekh Muhammad Hisyam Kabbani (q) untuk senantiasa teguh istiqamah dan mempererat rasa kebersamaan di jalur Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

Nama Tarekat sejak zaman Syah Bahauddin Naqsyband (q) telah menjadi “Tarekat Naqshbandiyya” dengan imbuhan kata sifat `Aliyya (yang paling mulia) sebagai deskripsi perbedaannya di antara Jalan Sufi lainnya. Seiring berjalannya waktu, banyak pemberian nama terhadap nama pokok ini, sebagai cara untuk menghormati mursyid Tarekat tertentu.  Sebutan seperti “Thayfuriyya” untuk menghormati Syekh Aba Yazid al-Bisthami (q), “Ahrariyya” untuk menghormati Syekh Ubaidullah Al-Ahrar (q), “Mujaddidiyya” untuk menghormati Syekh Ahmad Al-Faruqi (q) (Mujaddid Al-Alfats-tsani) (dan sebagai catatan di makam beliau tertulis “Syekh Ahmad Al-Faruqi as-Sirhindi an-Naqshbandiyya al-Mujadiddi”), “Khalidiyya” untuk menghormati Syekh Khalid Al-Baghdadi (q) dan “Daghestaniyya” untuk menghormati banyak mursyid dari daerah Daghestan.

Serupa dengan hal itu, untuk menghormati sang Mursyid dalam Tarekat ini, Mawlana Syekh Nazim Adil al-Haqqani (q), para pengikutnya telah menyebut Silsilah Keemasan Naqshbandiyya dengan nama Naqshbandiyya-Haqqaniyya.

Setahun yang lalu, Mawlana Syekh Hisyam Kabbani mengubah sebutan “Haqqaniyya” dalam Tarekat Naqshbandiyya Haqqaniyya dengan sebutan “Nazimiyya”.  Beliau menisbatkan nama “Nazimiyya” sebagai rasa cinta dan penghormatan tertinggi terhadap Mawlana Syekh Nazim Al-Haqqani (q) di dalam nama mulia “Naqshbandiyya” sebagai Jalan yang diikuti.

Hikmah dan kejelian para Awliya tidak segera terlihat bagi orang awam.  Terkadang perlu waktu bagi mereka untuk menyadari hikmah tersebut.  Ijtihad Mawlana Syekh Hisyam untuk menisbatkan nama “Nazimiyya” tersebut ternyata tidak hanya sebagai suatu penghormatan tetapi juga untuk menangkal persepsi yang keliru di dalam masyarakat yang mengkaitkan nama tarekat yang mulia ini dengan tambahan “Haqqani,” yang terkait dengan organisasi lain.

Bersamaan dengan Maklumat ini, dengan penuh rasa syukur kami sampaikan perubahan nama Tarekat dari Naqshbandiyya Haqqani menjadi Naqshbandiyya Nazimiyya sehingga menjadi himbauan untuk seluruh zawiyah yang telah terdaftar untuk melakukan perubahan nama dan menisbatkan nama Nazimiyya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Mursyid kita Mawlana Syekh Hisyam Kabbani.
 

Wa ‘s-salamu `alaykum wa rahmaatullaahi wa barakatuh

lihat versi cetaknya: http://s.id/49C

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s