Sekilas tentang Kehidupan dan Ajaran Mawlana Syekh Nazim (q) yang Kita Cintai

Salinan dari urs

Oleh Dr. Gibril Fouad Haddad

Damaskus, 12 Rabiul Awal 1425 H/1 Mei 2004

 

Segala puji dan syukur bagi-Mu, wahai Tuhan kami, yang telah membimbing kami pada Samudra Rahmat dari Kebenaran dan Cahaya-Mu.   Allaahumma! Shalawat dan salam semoga Engkau curahkan kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad (saw), Penutup para Nabi dan Rasul-Mu, yang membawa Quranul Karim, juga bagi keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta para pewaris beliau, baik yang hidup di masa lalu, maupun di masa sekarang, terutama pewaris dan wakil utama beliau di zaman ini.

Hamba yang dhaif ini, Gibril ibn Fouad diminta untuk “Menulis biografi dan artikel tentang kekasih kita Mawlana Syekh Nazim (q) dengan kata-kata saya sendiri, khususnya tentang kehidupan dan ajaran-ajaran beliau dan pengalaman bersama beliau.”  Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal 1425H (Mei 2004) dan ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Semoga Allah (swt) mengilhami penulis dan pembaca tentang Mawlana Syekh Nazim (q) agar memiliki gambaran yang adil dan tepat terhadap figur yang mulia ini. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Nya.  Sebagaimana Dia melingkupi kebodohan kita dengan Ilmu-Nya, semoga pula Dia melingkupinya dengan Rahmat-Nya, Amin! (Al-Hamdulillah, izin telah diperoleh dari Mawlana untuk merilis tulisan ini pada hari ini.)

Nama lengkap Mawlana adalah Muhammad Nazim `Adil ibn al-Sayyid Ahmad ibn Hasan Yashil Bash al-Haqqani al-Qubrusi ash-Shalihi al-Hanafi (q), semoga Allah mensucikan ruhnya dan merahmati kakek moyangnya.  Kunyah (nama panggilan) beliau adalah Abu Muhammad – diambil dari nama anak laki-laki tertua beliau – selain itu beliau juga adalah ayah dari Baha’uddin, Naziha, dan Ruqayya.

Beliau dilahirkan pada tahun 1341 H (1922 M) di kota Larnaka, Siprus (Qubrus) dari keluarga Arab dengan akar budaya Tatar.  Beliau mengatakan kepada saya bahwa ayah beliau adalah keturunan dari Syekh `Abdul Qadir Al-Jailani (q).  Diceritakan pula kepada saya bahwa ibu beliau adalah keturunan dari Mawlana Jalaluddin ar-Rumi (q).  Ini menjadikan beliau sebagai keturunan dari Nabi suci Muhammad (saw) dari sisi ayahnya, dan keturunan dari Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq (ra) dari sisi ibunya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Siprus, Mawlana melanjutkan ke perguruan tinggi di Istanbul dan lulus sebagai sarjana Teknik Kimia.  Di sana, beliau juga belajar bahasa Arab dan Fiqh di bawah bimbingan Syekh Jamal al-Din al-Alsuni (wafat 1375H/1955M) dan menerima ijazah dari beliau.  Mawlana juga belajar tasawuf dan Tarekat  Naqsybandi dari Syekh Sulayman Arzarumi (q) (wafat 1368H/1948M) yang akhirnya mengirim beliau ke Syam (Suriah).

Mawlana melanjutkan studi Syariahnya ke Halab (Aleppo), Hama, dan terutama di Homs.  Beliau belajar di zawiyah dan madrasah Masjid Sahabat Agung Khalid ibn Al-Walid (ra) di Hims/Homs di bawah bimbingan Ulama besarnya dan memperoleh ijazah dalam Fiqh Hanafi dari Syekh Muhammad ‘Ali ‘Uyun al-Sud dan Syekh ‘Abd al-Jalil Murad, dan ijazah dalam ilmu Hadits dari Muhaddits Syekh ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ‘Ali ‘Uyun al-Sud al-Hanafi.

Perlu dicatat bahwa nama terakhir tadi adalah salah satu dari sepuluh guru hadits dari Rifa’i Hafizh di Aleppo, Syekhul Islam ‘Abd Allah Siraj al-Din (1924-2002 M), yang duduk berlutut selama dua jam di bawah kaki Mawlana Syekh ‘Abdullah Faiz Daghestani (q) ketika beliau mengunjungi Aleppo pada tahun 1959 dan yang memberikan bay’at dalam Tarekat Naqsybandi pada Mawlana Syekh Nazim (q) ketika beliau mengunjunginya terakhir kali di Aleppo pada tahun 2001, sebagaimana diriwayatkan kepada saya oleh Ustadz Muhammad `Ali ibn Mawlana al-Syekh Husayn ‘Ali dari Syekh Muhammad Faruq ‘Itqi al-Halabi yang juga hadir pada peristiwa tersebut.

Mawlana Syekh Nazim (q) juga belajar di bawah bimbingan Syekh Sa’id al-Siba’i yang kemudian mengirim beliau ke Damaskus setelah menerima suatu pertanda berkaitan dengan kedatangan Mawlana Syekh `Abdullah Faiz Ad-Daghestani (q) ke Suriah.  Setelah kedatangan awal beliau ke Suriah dari Daghestan di akhir tahun 30-an, Mawlana Syekh `Abdullah (q) tinggal di Damaskus, tetapi sering pula mengunjungi Aleppo dan Homs.  Di kota yang terakhir inilah, beliau mengenal Syekh Sa’id al-Siba’i yang adalah pimpinan dari Madrasah Khalid bin Walid (ra).  Syekh Sa’id menulis pada beliau (Mawlana Syekh ‘Abdullah (q), “Kami mempunyai seorang murid dari Turki yang luar biasa, yang sedang belajar pada kami.” Mawlana Syekh `Abdullah (q) menjawab, “Murid itu adalah milik kami; kirimkan dia kepada kami!”  Murid tersebut adalah guru kita, Mawlana Syekh Nazim (q), yang kemudian datang ke Damaskus dan memberikan bay’at beliau pada Grandsyekh kita pada kurun waktu antara tahun 1941 dan 1943.

Pada tahun berikutnya, Mawlana Syekh `Abdullah (q) pindah ke rumah baru beliau yang dibeli oleh murid Suriah pertamanya, dan khalifahnya yang masih hidup saat ini, Mawlana Syekh Husayn ibn ‘Ali  ibn Muhammad ‘Ifrini al-Kurkani ar-Rabbani al-Kurdi as-Syekhani al-Husayni (q) (lahir 1336H/1917M) – semoga Allah (swt) mensucikan ruhnya dan merahmati kakek moyangnya – di Qasyoun, sebuah gunung yang menghadap Damaskus, di mana Allah (swt) berfirman tentangnya; “Demi Tiin dan buah Zaitun! Demi Bukit Thursina!” (QS. 95:1-2).  Qatadah dan al-Hasan Al-Basri berkata, “At-Tiin adalah Gunung di mana Damaskus terletak [Jabal Qasyoun] dan Zaitun adalah Gunung di mana Jerusalem terletak.”  Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq, al-Tabari, al-Wahidi, al-Bayzawi, Ibn al-Jawzi, Ibn Katsiir, al-Suyuti, as-Syaukani, dll., semua dalam tafsir-tafsir mereka.

Mawlana Syekh Nazim (q) juga membeli sebuah rumah dekat rumah Grandsyekh dan bersama Mawlana Syekh Husayn, membantu membangun Masjid al-Mahdi, Masjid Grandsyekh, yang akhir-akhir ini diperbesar menjadi sebuah Masjid Jami’, di mana di belakangnya terletak maqam dan zawiyah Grandsyekh, di mana hingga saat ini, makanan dan sup ayam yang lezat selalu disiapkan dalam kendi-kendi besar dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin dua kali seminggu.

Mawlana Syekh Nazim (q) tinggal di Damaskus sejak pertengahan tahun 40-an hingga awal 80-an, sambil sesekali melakukan perjalanan untuk belajar atau sebagai wakil dari Grandsyekh, hingga Grandsyekh wafat pada tahun 1973. Setelah tahun itu, Mawlana tinggal di Damaskus selama beberapa tahun sebelum pindah ke Siprus.

Jadi, Mawlana, yang aslinya Cypriot, dan Grandsyekh, yang asalnya Daghistani, keduanya telah menjadi penduduk Damaskus “Syamiyyun” dan tinggal di distrik orang-orang salih (ash-shaalihiin) yang disebut Shalihiyya!  Tak ada keraguan lagi, bahwa pentingnya Damaskus bagi Mawlana dan Grandsyekh adalah karena Syam adalah negeri yang penuh berkah dan dilindungi melalui para Nabi dan Awliya’.

Imam Ahmad dan murid beliau, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Nabi suci (saw) bersabda, “Kalian harus pergi ke Syam.  Tempat itu telah terpilih secara Ilahiah oleh Allah (swt) di antara seluruh tempat di bumi-Nya ini.  Di dalamnya Dia melindungi hamba-hamba pilihan-Nya; dan Allah (swt) telah memberikan jaminan padaku berkenaan dengan Syam dan penduduknya!” Imam al-Nawawi (ra) berkata dalam kitabnya Irsyad Tullab al-Haqa’iq ila Ma’rifati Sunan Khayr al-Khala’iq, “Hadits ini berkenaan dengan fadilah (keistimewaan) yang besar dari Syam dan merupakan suatu fakta yang dapat teramati!”

Direktur pimpinan Dar al-Ifta’ (secara harfiah artinya “Rumah Fatwa”, maksudnya Majelis Fatwa seperti MUI di Indonesia, penerj.) di Beirut, Lebanon, Syekh Salahud Diin Fakhri mengatakan pada saya di rumah beliau di Beirut dan menulis dengan tangan beliau kepada diri saya,

“Pada suatu pagi di hari Ahad, 20 Rabiul Akhir 1386 H, bertepatan dengan hari Minggu 7 Agustus 1966 M, kami mendapat kehormatan untuk mengunjungi Syekh ‘Abd Allah al-Daghistani (q)–rahimahullah (semoga Allah merahmatinya) – di Jabal Qasyoun di Damaskus atas inisiatif serta disertai pula oleh Mawlana al-Syekh Mukhtar al-‘Alayli– rahimahullah – Mufti Republik Lebanon saat itu; [yang adalah paman dari Syekh Hisyam Kabbani], Syekh Husayn Khalid, imam dari Masjid Nawqara; Hajj Khalid Basyir – rahimahumallah (semoga Allah merahmati keduanya); Syekh Husayn Sa’biyya [saat ini adalah direktur dari Dar al-Hadits al-Asyrafiyya di Damaskus]; Syekh Mahmud Sa’d; Syekh Zakariyya Sya’r; dan Hajj Mahmud Sya’r.  Syekh ‘Abdullah (q) menerima kami dengan amat baik dengan penyambutan yang ramah serta penuh kebahagiaan dan kegembiraan.  Syekh Nazim al-Qubrusi (q) – semoga Allah (swt) merahmati dan menjaga beliau – juga berada di situ saat itu!

Kami duduk dari pukul sembilan di pagi hari hingga tiba panggilan adzan Zhuhur, sementara Syekh (Grandsyekh ‘Abdullah Faiz ad-Daghestani, penerj.) – rahimahullah – menjelaskan tentang Syam (Suriah), keutamaannya, kelebihan-kelebihannya yang luar biasa, dan bahwa tempat itu merupakan tempat Kebangkitan dan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di sana untuk diadili dan dihisab.  Beliau menyebutkan pula hal-hal yang membuat hati dan pikiran kami tersentuh, dikuatkan pula oleh pengaruh suasana distrik Salihiyya yang suci, dan beliau berbicara pula tentang hubungan yang tak terpisahkan – dalam praktik maupun dalam teori – antara tasawwuf dengan Syariah… Semoga Allah membimbing dan menunjukkan pada kita petunjuk-Nya dalam perkumpulan dan shuhbah dengan Awliya’-Nya yang shiddiq.  Aamiin, yaa Rabbal ‘Aalamiin!”

Masih banyak lagi nama-nama Ulama dan Awliya’ Syam yang prestisius yang mencintai dan bersahabat dengan Syuyukh kita dalam periode keemasan tersebut, seperti Syekh Muhammad Bahjat al-Baytar (1311-1396), Syekh Sulayman Ghawji al-Albani (wafat 1378H), ayah dari guru kami, Syekh Wahbi, Syekh Tawfiq al-Hibri, Syekh Muhammad al-‘Arabi al-‘Azzuzi (1308-1382H) Mufti dari Lebanon, dan Syekh utama dari guru kami Syekh Husayn ‘Usayran, al-‘Arif Syekh Syahid al-Halabi, al-‘Arif Syekh Rajab at-Ta’i, Syekh al-Qurra’(ahli qira’at Quran, penerj.) Syekh Najib Khayyata al-Farazi al-Halabi, al-‘Arif Syekh Muhammad an-Nabhan, Syekh Ahmad ‘Izz ad-Din al-Bayanuni, al-‘Arif Syekh Ahmad al-Harun (1315-1382H), Syekh Muhammad Zayn al-‘Abidin al-Jadzba, dan lain-lain – semoga Allah (swt) merahmati mereka semuanya!

Dari tiga puluh tahun shuhbah (asosiasi) yang penuh berkah antara Mawlana dan Grandsyekh tersebut, muncullah buku Mercy Oceans (secara harfiah berarti Samudra Kasih Sayang, merujuk pada buku-buku lama kumpulan shuhbah Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani, penerj.) yang tak tertandingi, yang hingga kini masih tersebar pada setiap salik dengan judul-judulnya: Endless Horizons (“Cakrawala tanpa Batas”, penerj.), Pink Pearls (“Mutiara-Mutiara Merah Muda”, penerj.), Rising Suns (“Matahari-Matahari yang sedang terbit”, penerj.). Tak ada keraguan lagi, kumpulan-kumpulan shuhbah awal tersebut adalah tonggak-tonggak utama dari seruan dakwah Islam seorang diri Mawlana Syekh Nazim (q) di Amerika Serikat dan Eropa, dengan karunia Allah (swt)!

Semoga Allah (swt) melimpahkan lebih banyak berkah-Nya pada Mawlana Syekh Nazim (q) dan mengaruniakan kepada beliau maqam-maqam tertinggi yang pernah Dia karuniakan kepada kekasih-kekasih-Nya, berdekatan dengan junjungan kita, Sayyidina Muhammad (saw), yang bersabda,

“Jika seseorang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, Allah (swt) akan membuatnya berjalan di salah satu di antar jalan-jalan Surga, dan para Malaikat akan merendahkan sayap mereka karena bahagia dan gembira pada orang yang mencari ilmu, dan para penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan dalam lautan akan memohonkan ampunan bagi seorang pencari ilmu!  Keutamaan dari seorang yang berilmu atas orang-orang beriman secara umum bagaikan terangnya bulan purnama di kegelapan malam atas segenap bintang-gemintang!  Ulama adalah para pewaris Nabi, dan para Anbiya itu tidaklah memiliki dinar ataupun dirham, mereka hanya meninggalkan ilmu dan pengetahuan; dan orang yang mengambilnya sungguh telah mengambil bagian yang banyak!”

Tempat pertama yang saya datangi untuk mencari pengetahuan Nabawi ini adalah London di bulan Ramadan 1411 H, setelah saya bersyahadat laa ilaaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.  Di sanalah, saya meraih tangan suci Mawlana untuk pertama kali dan melakukan bay’at (janji setia) setelah diperkenalkan pada Tarekat ini oleh menantu beliau, dan khalifah beliau di Amerika Serikat, Syekh Hisyam Kabbani (q) – semoga Allah membimbingnya dan membimbing seluruh sahabat-sahabat Mawlana!

Saya mengunjungi Mawlana beberapa kali di rumah beliau di Siprus dan juga bertemu beliau di Damaskus.  Di antara hadiah Shuhba yang diberikan Mawlana adalah pada dua minggu terakhir di bulan Rajab di tahun 1422H – Oktober 2001 – di rumah dan zawiyah beliau di kota Lefke, Siprus. Catatan pengalaman ini telah ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta diterbitkan dengan judul Qubrus al-Tarab fii Shuhbati Rajab atau Kebahagiaan Siprus dalam Shuhbat.

Pada saat itulah, dan juga saat-saat berikutnya, selama dua kunjungan terakhirnya ke Amerika Serikat, Inggris, serta di Siprus dan Damaskus, saya mendapatkan petunjuk agung yang sama bagi setiap pencari kebenaran:

“Tujuan kita adalah untuk melindungi serta melukiskan Nabi Muhammad (saw) dan sifat-sifat beliau yang luhur dan agung, baginya shalawat dan salam serta bagi ahli-bait dan sahabat-sahabat beliau; yang untuk ini Allah (swt) mendukung kita!”

Dari sini, saya mengerti bahwa murid yang sesungguhnya dalam Tarekat Naqsybandi-Haqqani adalah sahabat, penolong dan pendukung dari setiap pembela Sayyidina Muhammad (saw), dan adalah tugasnya untuk bersahabat dan berasosiasi dengan para pembela seperti itu karena mereka berada pada jalan Mawlana, tak peduli apakah mereka adalah Naqsybandi atau bukan.

Ketika seorang Waliullah yang telah berumur delapan puluh tahunan di Batu Pahat, Johor, Malaysia, al-Habib ‘Ali ibn Ja’far ibn ‘Abd Allah al-‘Aydarus menerima kami di rumahnya di bulan Mei 2003, beliau mengenakan pakaian yang tidak pernah berubah sejak tahun 1940-an, beliau terlihat seperti Mawlana Syekh Nazim (q) dalam segenap aspeknya, dan bahkan terlihat menyerupainya ketika beliau meminta maaf atas bahasa Arabnya yang tidak fasih.  Ketika kami memohon doa beliau untuk negeri-negeri kami yang terluka dan bagi penduduknya, beliau menjawab, “Umat ini terlindungi dan berada pada tangan-tangan yang baik, dan pada Syekh Nazim (q) telah kau dapati kebercukupan!”

Jadi dalam setiap perjumpaan murid Mawlana yang sederhana ini dengan para Awliya di antara umat ini; mereka semua menunjukkan penghormatan yang tinggi serta kerendahan hati yang amat dalam terhadap Mawlana dan silsilah beliau, sekalipun mereka secara lahiriah (penampakan luar) berada pada jalan (tarekat) yang berbeda, seperti al-Habib ‘Ali al-‘Aydarus di Malaysia, Sayyid Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki di Mekah, al-Habib ‘Umar ibn Hafizh di Tarim, Sayyid Yusuf ar-Rifa’i di Kuwait, Syekh ‘Isa al-Himyari di Dubai, Sayyid ‘Afif ad-Din al-Jailani dan Syekh Bakr as-Samarra’i di Baghdad, as-Syarif Mustafa ibn as-Sayyid Ibrahim al-Basir di Maroko tengah, Grandmufti Suriah (alm.) Syekh Ahmad Kuftaro ibn Mawlana al-Syekh Amin dan sahabat-sahabatnya Syekh Bashir al-Bani, Syekh Rajab Dib, dan Syekh Ramazan Dib; Syuyukh Kattani dari Damaskus; Syekh (alm.) ‘Abd Allah Siraj ud-Din dan keponakan beliau Dr. Nur ud-Din ‘Itr; Mawlana as-Syekh ‘Abd ur-Rahman as-Shaghuri; Dr. Samer al-Nass; dan guru-guru serta saudara-saudara kita lainnya di Damaskus – semoga Allah (swt) selalu melindungi Damaskus dan melimpahkan rahmat-Nya bagi mereka dan diri kita!  Saya telah bertemu dengan semua nama yang saya sebut di atas kecuali Syekh Sirajud-Din dan mereka semua mengungkapkan tarazzi atas Mawlana as-Syekh Nazim, mengungkapkan keyakinan atas ketinggian wilayah-nya (derajat kewalian, penerj.) dan memohon doa beliau atau doa pengikut-pengikut beliau; 

“…Dan cukuplah Allah (swt) sebagai saksi. Muhammad itu adalah utusan Allah…” (QS. 48:28-29)

Sudah menjadi suatu aturan yang disepakati di antara para Rijal-Allah (maksudnya para Kekasih Allah, penerj.) bahwa keragaman jalan ini adalah tema (dandana, maksudnya kira-kira “diperuntukkan bagi”, penerj.) mereka yang belum terhubungkan (mereka yang belum mencapai akhir perjalanan, mereka yang belum mendapatkan ‘amanat’-nya, penerj.), sementara mereka yang telah mawsul (“sampai”, penerj.) semua berada pada satu jalan dan dalam satu lingkaran dan mereka saling mengetahui dan mencintai satu sama lain.  Mereka akan berada di mimbar-mimbar cahaya pada Hari Kebangkitan.  Oleh karena itu, kita, murid-murid dari jalan-jalan (Thuruq, jamak dari Thariqat) itu mestilah pula saling mengetahui, mengenal dan mencintai satu sama lain demi keridhaan Allah (swt) dan Nabi-Nya serta para Kekasih-Nya agar diri kita mampu memasuki cahaya penuh berkah tersebut dan masuk dalam lingkaran tertinggi dari shuhba (persahabatan) dan jama’ah, serta jauh dari furqa (perpecahan) dan keangkuhan.

Sebagaimana Allah (swt) berfriman: “Yaa Ayyuha l-ladziina aamanu t-taqu ul-laaha wa kuunuu ma’as shadiqiin” “Wahai orang-orang beriman takutlah kalian akan Allah dan tetaplah berada [dalam persahabatan dan kesetiaan] dengan orang-orang yang Benar (Shiddiqiin)!”; dan Nabi Suci kita (saw) bersabda, “Aku memerintahkan pada kalian untuk memgikuti sahabat-sahabatku dan mereka yang mengikutinya (tabi’in, penerj.), kemudian mereka yang mengikutinya (tabi’it tabi’in, penerj.); setelah itu, kebohongan akan merajalela… Tetapi kalian mestilah tetap berada pada Jama’ah dan berhati-hatilah terhadap perpecahan!” 

Jamaah inilah yang dilukiskan dalam suatu hadits mutawatir (diriwayatkan banyak orang, penerj.): Ia yang dikehendaki Allah (swt) untuk beroleh kebajikan besar, akan Dia karuniakan padanya pemahaman yang benar (haqq) dalam Agama. Aku (mengacu pada Nabi (saw), penerj.) hanyalah membagikan dan adalah Allah yang mengkaruniakan!  Kelompok itu akan tetap menjaga Perintah dan Aturan Allah, tak akan terlukai oleh kelompok yang menentang mereka, hingga datangnya Ketetapan Allah.”

Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersyukur atas apa yang telah Kau karuniakan dan yang telah Rasul-Mu dan Habib-Mu bagikan!

Saya mendengar Mawlana Syekh Nazim (q) berkata beberapa kali atas nama guru beliau, Sultan al-Awliya’ Mawlana as-Syekh ‘Abd Allah ibn Muhammad ‘Ali ibn Husayn al-Fa’iz ad-Daghestani tsumma asy-Syami ash-Shalihi (q) (ca. 1294-1393 H) [1]

  • dari Syekh Syaraf ud-Din Zayn al-‘Abidin ad-Daghestani ar-Rasyadi (q) (wafat 1354 H)
  • dari paman maternal (dari sisi ibu) beliau, Syekh Abu Muhammad al-Madani ad-Daghistani al-Rasyadi (q) [2],
  • dari Syekh Abu Muhammad Abu Ahmad Hajj ‘Abd ar-Rahman Effendi Ad-Daghistani ats-Tsughuri (q) (wafat 1299 H) [3],
  • dari Syekh Jamal ud-Din Effendi al-Ghazi al-Ghumuqi al-Husayni (q) (wafat 1292 H) [4],
  • juga (keduanya baik ats-Tsughuri maupun al-Ghumuqi) dari Muhammad Effendi ibn Ishaq al-Yaraghi al-Kawrali (q) (wafat 1260 H) [5],
  • dari Khass Muhammad Effendi asy-Syirwani ad-Daghestani (q) (wafat 1254 H) [6],
  • dari Syekh Diya’uddin Isma’il Effendi Dzabih Allah al-Qafqazi asy-Syirwani al-Kurdamiri ad-Daghestani (q) (wafat. ? )
  • dari Syekh Isma’il al-Anarani (q) (wafat 1242 H),
  • dari Mawlana Diya’uddin Khalid Dzul-Janahayn ibn Ahmad ibn Husayn as-Shahrazuri al-Sulaymani al-Baghdadi al-Dimashqi an-Naqsybandi al-‘Utsmani ibn ‘Utsman ibn ‘Affan Dzun-Nurayn (q) (1190-1242 H) dengan rantai sanadnya yang masyhur hingga Syah Naqsyband Muhammad ibn Muhammad al-Uwaysi al-Bukhari (q) yang berkata,

 

“Tarekat kami adalah SHUHBAT (persahabatan) dan kebaikannya adalah dalam JAMA’AH (kelompok)”

Semoga Allah (swt) meridhai mereka semuanya, merahmati mereka, dan mengaruniakan pahala-Nya bagi mereka, dan memberikan manfaat bagi kita lewat mereka melalui telinga kita, hati-hati kita, dan keseluruhan wujud kita, Amin!

Beberapa kritik dari “Calon Sufi” atas Tarekat Haqqani mengatakan atas tarekat kita dengan apa yang mereka sebut sebagai “kurang dalam sisi ilmu”.  Seorang Sufi yang teliti akan menjadi orang terakhir yang mengatakan kritik yang menyesatkan seperti itu!  Semestinya mereka menjadi orang-orang pertama yang mengetahui bahwa ilmu, sebagai ilmu saja, tidak hanya tanpa manfaat, tetapi juga dapat menjadi perangkap mematikan yang mengarah kepada kebanggaan syaithaniyyah.  Tak ada maaf baik bagi orang yang sombong (yaitu dengan ilmunya, penerj.) maupun orang yang bodoh; hanya Sufi yang penuh cinta, ketulusan, serta bertobatlah, walau memiliki kekurangan dalam ilmu dan adabnya, yang lebih dekat pada Allah (swt) dan pada ma’rifatullah (pengenalan akan Allah) daripada seorang Sufi berilmu yang menyimpan dalam hatinya kesombongan walau hanya setitik debu.  Semoga Allah (swt) melindungi diri kalian dan diri kami!

Ibrahim al-Khawwass berkata bahwa ilmu (pengetahuan) bukanlah untuk mengetahui banyak hal, tapi untuk menaati Sunnah dan mengamalkan apa yang diketahui sekalipun itu hanya sedikit.

Imam Malik berkata bahwa ilmu bukanlah untuk mengetahui banyak hal, tapi ia adalah cahaya Allah (swt) yang Dia timpakan pada hati.

Imam as-Syafi’i berkata bahwa ilmu bukanlah untuk mengetahui bukti dan dalil, melainkan untuk mengetahui apa yang bermanfaat.

Dan ketika seseorang berkata tentang Ma’ruf al-Karkhi (murid dari Dawud at-Ta’i, yang merupakan murid dari Habib ‘Ajami, murid dari Hasan al-Bashri; guru dari Sari as-Saqati, guru dari Sayyid Taifa Junayd al-Baghdadi, penerj.), “Dia bukanlah seseorang yang amat alim (berilmu),” Imam Ahmad pun berkata, “Mah!  Semoga Allah (swt) mengampunimu!  Adakah hal lain yang dimaksudkan oleh Ilmu selain dari apa yang telah dicapai oleh Ma’ruf?!”

Kritik lain berisi keberatan atas Rabithah atau “Ikatan”, suatu karakteristik khusus dari Tarekat Naqsybandi.  Lebih jelasnya, mereka yang mengkritik rabithah ini berkeberatan atas unsur tasawwur atau “Penggambaran” dalam rabithah yang meminta Murid untuk menggambarkan wujud sang Syekh dalam hatinya pada permulaan maupun selama dzikir.  Tetapi Allah (swt) telah berfirman, Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah e itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [33:21] dan Dia berfirman pula, “Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; “ [2:189] dan karena itulah kita datang kepada Nabi (saw) melalui ash-Shiddiq (ra), dan datang kepada beliau melalui Salman (ra), dan datang kepada beliau melalui Qasim (ra), dan kepada beliau dari Sayyid Ja’far (as), dan seterusnya.  Karena “Ulama adalah para pewaris Nabi”, dapat dipahami bahwa Mursyid adalah teladan kita bagi teladan Nabi tersebut (merujuk pada ayat 33:21 di atas, penerj.) dan ia (Mursyid) mestilah seseorang di antara mereka yang atas mereka, Nabi e bersabda, “Jika kalian melihat mereka, kalian ingat akan Allah!” Hadits ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas , Asma’ bint Zayd, dan Anas (semoga Allah ridha atas diri mereka semua), juga dari Tabi’in Sa’id ibn Jubayr, ‘Abd al-Rahman ibn Ghanam, dan Muslim ibn Subayh.

Beberapa orang memprotes terhadap konsep fana’ sang Murid dalam diri Syekh, atau fana’ fis-Syekh. Mereka berkata, “Syekhmu hanyalah seorang manusia; jadikanlah fana’-mu pada diri Rasulullah (saw)!” Tetapi, adalah salah untuk menyamakan Syekh pembimbing sama seperti yang lain.  Syekh Ahmad Sirhindi qaddas-Allahu sirrahu – berkata: “Ketahuilah bahwa melakukan perjalanan (suluk) pada tarekat yang paling mulia ini adalah dengan ikatan (rabithah) dan cinta pada Syekh yang kita ikuti.  Syekh seperti itulah yang berjalan dalam tarekat ini dengan keteguhan (istiqamah), dan ia tercelupi (insabagha) dengan segenap macam kesempurnaan melalui kekuatan daya tarik Ilahiah (jadzbah).  Pandangannya menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan konsentrasinya atau pemusatan pikirannya (tawajjuh) mengangkat habis cacat-cacat rohani.  Pemilik dari kesempurnaan-kesempurnaan ini adalah Imam dari zaman ini dan Khalifah pada waktu itu… jadi, ikatan kita (padanya) adalah (melalui) cinta, dan hubungan (nisbah) kita dengannya adalah pencerminan dan pencelupan diri, tak peduli apakah diri kita dekat atau jauh (secara fisik darinya, penerj.). Hingga kemudian sang murid akan tercelupkan dalam tarekat ini melalui ikatan cintanya pada Syekh, jam demi jam, dan tercerahkan oleh pantulan cahaya-cahayanya.

Dengan pola seperti ini, pengetahuan terhadap proses bukanlah suatu prasyarat untuk memberi atau menerima manfaat.  Buah semangka matang oleh panas matahari jam demi jam dan menghangat dengan berlalunya hari… Buah semangka itu semakin matang, namun pengetahuan seperti apakah yang dimiliki oleh semangka terhadap proses ini?  Apakah sang surya mengetahui bahwa dirinya sedang mematangkan dan menghangatkan semangka itu?

Sebagaimana disebutkan di atas, keberatan terhadap konsep fana’ fis-Syekh berarti pula keberatan terhadap cinta pada Syekh.  Kita semua memiliki keinginan dan tujuan untuk mencintai Syekh kita dan mengetahui bahwa beliaulah objek yang paling patut menerima cinta dan hormat kita di dunia ini.

Sebagaimana sang penyair berpuisi:

Atas kesetiaan padamu yang suci dan tuluslah, aku berkata,

“Cinta atasmu terpahat dalam kalbu dari kalbu-kalbuku,

sebagai suatu ukiran yang dalam [NAQSY], suatu prasasti kuno.

Tak kumiliki lagi kehendak [IRADAH] apa pun, selain cintamu,

tak pula dapat kuucapkan apa pun padamu, selain “aku cinta padamu.”

Tentang hal ini, Mawlana berkata pada suatu kesempatan baru-baru ini,  “Kita telah diperintahkan untuk mencintai orang-orang suci.  Mereka adalah para Nabi, dan setelah para Nabi, adalah para pewaris mereka, Awliya’. Kita telah diperintahkan untuk beriman pada para Nabi, dan iman memberikan pada diri kita Cinta. Cinta membuat manusia untuk mengikuti ia yang dicintai. ITTIBA’ bermakna untuk mencintai dan mengikuti, sementara ITA’AT bermakna [hanya] untuk mengikuti.  Seseorang yang taat mungkin taat karena paksaan atau karena cinta, tetapi tidaklah selalu karena cinta.”

“Nah, Allah I menginginkan hamba-hamba-Nya untuk mencintai-Nya. Dan para hamba tidaklah mampu menggapai secara langsung cinta atas Tuhan mereka. Karena itulah, Allah I mengutus, sebagai utusan dari Diri-Nya, para Nabi yang mewakili-Nya di antara para hamba-Nya.  Dan setiap orang yang mencintai Awliya’ dan Anbiya’, melalui Awliya’ akan menggapai cinta para Nabi. Dan melalui cinta para Nabi, kalian akan menggapai cinta Allah.”

“Karena itu, tanpa cinta, seseorang tak mungkin dapat menjadi orang yang dicintai dalam Hadirat Ilahi.  Jika kalian tak memberikan cinta kalian, bagaimana Allah I akan mencintai kalian?”

“Namun manusia kini sudah seperti kayu, yang kering, kayu kering, mereka menyangkal cinta.  Mereka adalah orang-orang yang kering – tak ada kehidupan! Suatu pohon, dengan cinta, terbuka, bersemi dan berbunga di kala musim semi.  Tetapi kayu yang telah kering, bahkan seandainya tujuh puluh kali musim semi mendatanginya, tak akan pernah terbuka.  Cinta membuat alam ini terbuka dan memberikan buah-buahannya, memberikan keindahannya bagi manusia.  Tanpa cinta, ia tak akan pernah terbuka, tak akan pernah berbunga, tak akan pernah memberikan buahnya.”

“Jadi Cinta adalah pilar utama paling penting dari iman.  Tanpa cinta, tak akan ada iman. Saya dapat berbicara tentang hal ini hingga tahun depan, tetapi kalian harus mengerti, dari setetes, sebuah samudra!” (akhir shuhbat Mawlana).

Dengan dan melalui Mawlana, Allah (swt) telah membuat segala macam hal yang sulit menjadi mudah.  Kita sangat bersyukur mengetahui beliau karena beliaulah jalan pintas bagi kita menuju nuur/cahaya dalam Agama ini.  Nur ini adalah tujuan dan sasaran dari setiap orang yang sehat.  Nur dan cahaya inilah yang dilukiskan dalam Ayat yang Agung,

Allah (swt) menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.  Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” [2:269]

Semoga Allah (swt) mengaruniakan bagi diri kita hikmah ini dan menjaga diri kita pada Jalan yang telah Dia perintahkan dan Dia ridhai bagi diri kita!  Semoga Allah (swt) mengaruniakan pada Mawlana umur panjang dalam kesehatan dan mengaruniakan pada diri kita tingkatan (maqam) Murid Sejati demi kehormatan orang yang paling mulia, Sayyidina Muhammad  (saw)!

 

Catatan:

[1] Ada beberapa variasi pendapat tentang tahun lahirnya Mawlana as-Syekh ‘Abd Allah (q), berkisar antara 1284 H (dalam kitab at-Thariqat an-Naqsybandiyya, karangan Muhammad Darniqa) hingga 1294 H menurut murid tertua Syekh ‘Abdullah (q), Mawlana as-Syekh Husayn (q) (dalam kitab at-Thariqat an-Naqsybandiyya al-Khalidiyya ad-Daghistaniyya, karangan Ustadz Muhammad ‘Ali ibn as-Syekh Husayn) hingga 1303 H dalam kitab al-Futuhat al-Haqqaniyya, karangan Syekh ‘Adnan Kabbani (q) serta 1309 H dalam buku The Naqshbandi Sufi Way, karangan Syekh Hisyam Kabbani (q). 

[2]  Beliau menerima pula Tarekat Qadiriah dari Syekh Ibrahim al-Qadiri (demikian pula Syekh Jamaluddin) yang dengan bimbingannya, beliau memulai suluknya hingga Syekh Ibrahim menyuruhnya ke Syekh ats-Tsughuri, lihat ‘Ali, Thariqat Naqsybandiyya (halaman 229).

[3]  lihat Hadaya al-Zaman fi Tabaqat al-Khawajagan an-Naqsybandiyya (halaman 375) karangan Syu’ayb ibn Idris al-Bakini.  Beliau mengambil pula dari al-Yaraghi, lihat Sullam al-Wusul karangan Ilyas al-Zadqari, sebagaimana dikuti di Hadaya (halaman 378).

[4]  lihat Hadaya, al-Bakini (halaman 396). Beliau menerima Thariqat Qadiri dari Syekh Ibrahim al-Qadiri dan memperkenalkan dzikir jahr dalam cabang Daghistani dari Naqshbandiyya melalui ijazah tersebut, lihat al-Bakini, Hadaya (halaman 396); ‘Ali, Thariqat Naqsybandiyya (halaman 229).

[5] dan bukannya 1254 H, sebagaimana secara salah disebutkan di beberapa sumber. Koreksi ini dari ‘Ali, Thariqat Naqsybandiyya (halaman 214). Muhammad al-Yaraghi juga mengambil secara langsung  dari Syekh Isma’il asy-Syirwani, lihat al-Bakini, Hadaya (hal. 350-351).

[6] dari Syirwan di masa sekarang di Azerbaijan.  Beliau wafat di Damaskus dan dimakamkan di Jabal Qasyoun, di samping Mawlana Khalid (q) dan Mawlana Isma’il al-Anarani (q) yang merupakan penerus pertama Mawlana Khalid (q), yang wafat tujuh belas hari setelah wafatnya Mawlana Khalid (q), keduanya karena wabah – semoga Allah (swt) merahmati mereka semua dan seluruh Syuhada’-Nya.

 

Hakikat Bay’at dan Khalwat di Hijaz

Shuhbah oleh Mawlana Shaykh Hisham Kabbani
Madinah, 11 Januari 2020

Bulan ini adalah bulannya Awliya.
Bulan ini menyatukan para Awliya dari Timur ke Barat dan dari Utara hingga Selatan. Jadi, apa pun yang mereka katakan amanna wa shadaqna (kami percaya dan kami membenarkan). Kami berada di bawah kaki Nabi ﷺ.

Ketika bulan ini dimulai kami melihat kebesaran syekh kami. Mereka bertemu dengan ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah. Memberi mereka dorongan yang besar. Itulah sebabnya mengapa terjadi perubahan besar di jalan Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah.

Saya melihat Grandsyekh, semoga Allah memberkahi ruhnya dan Mawlana Syekh Nazim (q); mereka berkata kepada saya, “Hisyam, waktunya telah tiba. Kami akan mengajakmu berkeliling untuk melihatnya.” Dan itu bukan mimpi. (Mawlana Syekh Hisyam menangis)

Mereka membawa tangan saya dan mereka masuk ke dalam sebuah nafaq, terowongan besar. Ia mempunyai awal, tetapi tidak ada ujungnya. Ujungnya ada di tangan Mahdi (as). Mereka mengatakan, “Ini adalah jalan kita dan ini adalah kehidupan kita di dunia.”

Mereka memberi kita terowongan. Ada juga orang-orang yang lain, mereka adalah para Ashab an-Nabi ﷺ, dan mereka mempunyai terowongan yang lain sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di masa Nabi ﷺ.
Agar kami mendapat sesuatu dari mereka, mereka membawa kami dalam sebuah perjalanan yang tidak diketahui, dan itu adalah sebuah perjalan menuju sesuatu yang sangat penting di mana setiap Muslim pasti ingin melihatnya. Mereka membawa kami ke maqam dari Ahlu ‘l-Bay’at, di mana pada zamannya Nabi ﷺ, mereka memberi bay’at kepada Nabi ﷺ.

(Mawlana membacakan Ayat Bay’at)
Inna ‘l-ladziina yubaayi`uunaka innamaa yubaayi`uun-Allaah, yadullaahi fawqa aydiihim faman nakatsa fa-innamaa yankutsu ‘alaa nafsih wa man awfaa bimaa `aahada `alayhullaaha fa-sayu’tiihi ajran `azhiimaa [al-Fath, 48:10]
Radhiinaa billaahi rabban, wa bi ‘l-Islaami diinaa wa bi sayyidinaa Muhammad shall-Allaahu`alayhi wa sallam… Masyayikhina ‘l-kiraam

Kami pergi ke maqam tersebut dan itu adalah tempat di mana para Sahabat biasa memberikan bay’atnya kepada Nabi ﷺ. Mereka mengatakan, “Lakukan bay’at di sini! Ia telah terbuka untukmu,” dan orang-orang yang bersama saya, sekitar dua belas orang. Kami melakukan bay’at kepada Grandsyekh dan Mawlana Syekh Nazim dan dari mereka kami mengambil bay’at dan memperoleh dukungan dari mereka. Kemudian kami membaca doa dari Ahlu ‘l-Bay’at. Itu bukanlah sebuah peristiwa kecil, tetapi itu adalah sebuah peristiwa besar bagi mereka yang dapat melihat. Orang-orang yang tidak dapat melihat, bahkan jika mereka melakukan bay’at sepanjang hari, mereka tetap tidak dapat melihat. Tetapi bagi Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah dan para Ahlu ‘n-Naqsy, para Sahabat membuat naqsy, ukiran. Para Sahabat menuliskan di dalam hati kita, dengan kekuatan spiritual “Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah,” Itu tertulis pada Maqam ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah sekitar seminggu sebelumnya.

Jadi itu adalah kekuatan spiritual dari Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah yang dapat mereka ambil dari para Awliyaullah. Dan tanda dari hal tersebut adalah bahwa kalian akan datang ke sini, karena kalian adalah bagian dari mereka. Kalian termasuk Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jamaah, dan kalian adalah Naqsybandi. Kita adalah orang-orang yang cinta damai. Setiap saat, kita berada di sini, sebuah pembukaan baru dibukakan, banyak hal yang telah ditunjukkan, sesuai dengan level setiap orang, mereka akan diberi kekuatan ini. Ini adalah sebuah karunia, ini adalah dukungan dan cinta dari Langit.

Semoga Allah (swt) membukakan bagi kita, bagi hati kita, dan kita telah melakukan bay’at, artinya kita harus menerima; dan ketika kita menerimanya, dan ada banyak pembukaan yang dibukakan pada malam tersebut. Jangan berpikir bahwa mereka tidak menyadari apa yang kita lakukan. Mereka ada di belakang, mendukung kita.

Kalian bisa duduk dan merasa lelah, tetapi bagi mereka hal itu tidak melelahkan. Bagi mereka, para Awliyaullah dapat melihat bahwa kalian lelah, tetapi kelelahan itu penting dalam kehidupan kalian untuk membersihkan kalian dari berbagai dosa. Sekarang, seolah-olah kalian baru dilahirkan, khususnya orang-orang dari Jakarta, maksud saya Indonesia, dan Malaysia dan Singapura, dan seluruh daerah di Timur.

Saya berbicara ke hati, itu akan menjadi naqsy (ukiran) di dalam hati. Itu akan terus bersama kalian hingga Akhir Zaman. Saya tahu karena saya sakit, dan saya tidak dapat berbicara lebih keras lagi. Alhamdulillah, ruh saya telah dibawa untuk menjadi seperti pewaris Grandsyekh dan Mawlana Syekh Nazim, di mana mereka berdua, ruhnya telah dibawa ke hadirat Mahdi (as).

Saya tidak ingin membuka hal ini, tetapi karena kalian meminta, saya katakan bahwa Grandsyekh telah diambil dari dunia, di Turki sejak dulu; dan kemudian Mawlana Syekh Nazim telah diambil menjelang wafatnya, dan sekarang sebagai pewaris dari para Syuyukh, ruh saya telah diambil untuk menjauh dari orang-orang, itulah sebabnya kami tinggal di sini, antara dua puluh sampai empat puluh hari, dan ternyata itu belum cukup, mereka meminta saya untuk tinggal dua puluh hari lagi di sini. Jadi kami akan tinggal lebih lama lagi di sini, insyaAllah, dekat Sayyidina Muhammad ﷺ.

Hajjah Naziha telah melakukan yang terbaik. Beliau terus membaca kitab suci al-Qur’an dan setiap dua atau tiga hari khatam. Beliau akan membuat sekitar dua puluh khatam, khatmil Qur’an. Jadi, inilah pekerjaannya. Karena dengan membaca Qur’an, kalian akan mengangkat para Ahlu ‘th-Thariqah, para pengamal tarekat di seluruh dunia. Mereka memberi posisi itu padanya. Awalnya beliau tidak menyadarinya, tetapi sekarang beliau sudah mengetahuinya.

Jadi, mereka mengambil ruh saya sebagai pewaris Nabi ﷺ, dan Grandsyekh serta Mawlana Syaikh, Mawlana Syaikh Nazim. Mereka membukakan dari rahasia-rahasia Al-Quran dalam Samudra Ilmu-ilmu, dan dalam Samudra Naqsy, dan dalam Samudra Iman, dan dalam Samudra Kesempurnaan, dan dalam Samudra Pertolongan, dan dalam Samudra-Samudra Thariqah, dan dalam Samudra-Samudra Ahlu ‘s-Sunnah wa ‘l-Jama’ah, dan dalam samudra-samudra yang belum pernah dibukakan sebelumnya, namun kini telah terbuka melalui pertemuan ini! Alhamdulillah untuk hal ini. Kemudian mereka berkata pada saya, “Ini sudah cukup.”
Rabbana taqabbal minna bi hurmati ‘l-Fatihah
Adzan Ashar.

Kunjungan Dr.Nour Mohamad Kabbani

05071c14-5265-403f-a3c6-34c822e83772

BREAKING NEWS:
DR.NOUR KABBANI akan berkunjung ke Indonesia 20-23 Januari 2020!

Dr. Nour Kabbani dilahirkan di Beirut pada tahun 1971. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yakni As-Sayyid Syekh Hisyam Kabbani dan Hajah Naziha Adil Kabbani, yang masing-masing adalah khalifah dan putri almarhum As-Sayyid Syekh Muhammad Nazim Adil an-Naqsybandi (w. 2014), Mufti dari Mazhab Fiqh Hanafi di Turki dan Mursyid Tarekat Naqsybandi Haqqani.

Pada usia 11 tahun, Dr. Nour mulai menghadiri majelis-majelis ilmu kakeknya tentang Fiqh (Syari’ah), `Aqidah, dan Akhlak. Beliau juga belajar di bawah bimbingan ayahnya, seorang ulama Fiqh Mazhab Syafi’i dan `Aqidah Asy`ari. Berkat doa khusus dari seorang Syekh Naqsybandi dari Damaskus yang termasyhur, Sayyidi `AbdAllah al-Fa’iz ad-Daghestani (q), dan bimbingan As-Sayyid Syekh Nazim (q) beliau menjadi seorang ahli tafsir al-Qur’an dan al-Hadits, khususnya dalam `Aqidah Ahl as-Sunnah wa ‘l-Jama`ah. Beliau fasih berbahasa Arab, Turki dan Inggris.

Dr. Nour juga mempunyai gelar Doctor of Medicine (M.D.) untuk Penyakit Dalam dari University of Marmara, di Istanbul, Turki. Beliau kemudian pindah ke New York, menjadi warga negara Amerika dan menyelesaikan residensinya di Rumah Sakit Roosevelt St. Luke, Colombia University.

Sejak pindah ke Amerika, Dr. Nour terus melanjutkan studi keislamannya selama dua-tiga bulan dalam setahun di Siprus, di mana beliau mempelajari aspek-aspek ilmu Islam secara lebih mendalam di bawah bimbingan kakeknya yang mulia, Syekh Nazim, yang kemudian memberinya otoritas untuk memberi khotbah, menyampaikan ceramah dan memimpin dzikir. Ceramahnya merefleksikan hikmah-hikmah yang beliau terima dari guru-gurunya yang termasyhur, yang telah membawa ribuan orang untuk masuk Islam, dan menghidupkan keimanan jutaan Muslim di seluruh dunia.

Karena pengalaman hidupnya yang unik dan silsilah keluarganya yang terhormat, masyarakat di Barat menerima nasihat-nasihatnya yang menurut mereka praktis dan memberi pencerahan spritual. Di Amerika Serikat, Dr. Nour telah berbicara di beberapa majelis di Los Angeles, Houston, Dallas, Chicago, Michigan, New York, New Jersey, dan Metro Washington DC. Di Kanada, kunjungannya ke Montreal, Ottawa dan London juga menuai kesuksesan. Sejak tahun 2015, kunjungannya ke Inggris mampu menarik banyak pengikut dari kalangan muda, sebagaimana ketika kakeknya yang tercinta melakukan kunjungan pertamanya keliling Inggris pada pertengahan 1970.

Dr Nour Mohamad Kabbani menyampaikan pesan-pesan penting dari Sunnah Nabi (saw) dan ajaran para Mursyid kita selama berbadab-abad bagi umat manusia untuk berbagi cinta, toleransi, perdamaian, dan kasih sayang di antara sesama sebagai jalan hidup manusia. Pesan ini beliau sebarkan dari Utara ke Selatan, dan Timur ke Barat di seluruh dunia.

Agenda Kunjungan Mawlana Syekh Hisyam Kabbani

untitled

 

KAMIS, 2 Nov 2017
20-23 WIB
Zikir dan Shuhbah
Di rumah Bp.Soenarto, Jl.Mandala Selatan 16, Tomang, Jakbar

JUMAT, 3 Nov 2017
Salat Jumat di Mushalla Bp.Ahmaddin Ahmad, Jl.Arteri Kelapa Dua Raya No.1, Kebon Jeruk, Jakbar

SABTU, 4 Nov 2017
18-23 WIB
Mawlid dan Doa untuk Bangsa bersama Habib Hasan bin Ja’far Assegaf, Majelis Nurul Mushthofa
Di Masjid Istiqlal, Jakarta

AHAD, 5 Nov 2017
20-23 WIB
Zikir dan Shuhbah
Di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia

SELASA, 7 Nov 2017
20-23 WIB
Mawlid di Pesantren at-Taufiqy, Wonopringgo, Pekalongan (hanya utk pria)
Peserta harus memakai Nametag yang disediakan oleh panitia (hubungi kami untuk mendapatkannya)

CATATAN:
Bila ada perubahan/penambahan acara nanti akan diinformasikan lewat whatsapp, facebook, twitter dan media lainnya.

DONASI:
Rek BCA No. 375 600 7100 atas nama Yay. Jam’iyyat Attaqwa
konfirmasi donasi: WA ke 0816-295-313

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
Wassalamu’alaykum wr.wb.

Majelis Nazimiyya Indonesia
Jl. Warung Jati Barat Raya No.9C Rt.012/09
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Telp: 021-79199468
Seluler: 0816-295-313

Mengingat Mati dan Menghormati Ahli Kubur

Shuhba
Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani ق

15325310_1180187118702306_1231173489499364410_o

Suatu ketika ada sekelompok orang yang membangun sebuah hotel besar bersebelahan dengan sebuah masjid. Ketika hampir selesai, mereka berkonsultasi dengan seorang ahli Yahudi, tentang bagaimana sebaiknya menjalankan hotel itu.  Mereka datang lengkap dengan foto-foto lokasi hotel. Ketika melihat foto-foto tersebut, si Yahudi mengatakan bahwa mustahil hotel itu dapat memberi keuntungan, karena letaknya tepat di sebelah masjid. Menurut sang ahli, dua hal yang berlawanan tersebut tidak mungkin saling mendukung-–karena sebuah hotel harus mengandalkan tiga hal demi keuntungannya, yaitu: judi, minuman dan seks.

Para tamu hotel yang sedang tenggelam dalam perbuatan dosa-dosa itu akan mendengar panggilan Adzan selama lima kali dalam sehari.  Mereka akan kembali teringat Tuhannya dan lari meninggalkan hotel.  Bagaimana mau bersenang-senang dengan segala kemaksiatan bila masjid sebelah mengingatkan untuk menyembah Tuhan?  Sayangnya, manusia abad dua puluh memohon agar bisa melupakan Sang Pencipta mereka.

Di kota-kota tua, kompleks pemakaman mengelilingi masjid-masjid.  Namun pemerintah sekarang ini mencegah pemakaman seperti itu, dengan alasan membuat lingkungan menjadi tidak sehat.  Mereka lalu meminta penguburan diharuskan beberapa ratus kilometer jauhnya dari kota.

Mengatakan bahwa lingkungan menjadi tidak sehat adalah kebohongan besar.  Padahal dulu makam-makam diletakkan di taman di depan rumah.  Mereka akan mengatakan, ”Ini makam ayahku, yang di sana makam bibiku, lalu yang di sini makam ibuku.”  Ini bukan hanya mengingat para leluhur mereka, tetapi juga mengingatkan akan kematian mereka sendiri, mengingat Tuhan mereka dan juga adanya kehidupan akhirat.

Wahabi adalah jenis lain dari kaum Iblis, mereka akan memakamkan di dekat rumah atau masjid, tetapi tidak mengizinkan ada tanda di makam tersebut.  Ketika saya bersama seseorang yang ingin berziarah di makam ayahnya di dekat Masjid Dehiwela,  Sri Lanka-–ternyata dia tidak tahu di mana tepatnya makam ayahnya, karena tidak ada tanda atau nisan.  Dia mengatakan ada sekumpulan manusia Iblis yang mencegah dibuatnya tanda-tanda atau nisan.  Mereka ini adalah para penyangkal adanya akhirat.

Imam-imam kita yang tak pernah bimbang akan syariat memiliki hikmah akan penulisan nama orang yang meninggal pada batu nisan.  Para pengunjung makam dapat membacakan al-Fatihah bagi para ahli kubur.  Penulisan itu sebagai sebuah pengingat terhadap mereka yang telah meninggal.  Namun kaum Wahabi menyebut hal itu sebagai syirik.  Semoga bebatuan menimpa kepala mereka yang mengatakan bahwa penulisan nama-nama orang tua mereka di batu nisan sebagai syirik dan bid’ah.  Suatu ketololan dari para kaum Iblis.

Bila mereka tidak menandai makam-makam itu, mereka bisa terjatuh ke dalam sesuatu yang makruh – yaitu menginjak-injak makam-makam yang tidak terlihat keberadaannya – seperti yang saya lihat di pemakaman Dehiwela.  Bukan hanya tidak menghormati, hal itu juga mengganggu mereka yang di makamkan di situ.  Melangkahi sebuah makam bisa diibaratkan berjalan di atas perut wanita yang sedang hamil.

Rasulullah (saw) mengajari sebuah doa bagi mereka yang mengunjungi makam, Subbuhun Quddusun Rabbu ’l-Malaaikati Wa ‘r-Ruuh, Subbuhun Quddusun Rabbu ’l-Malaaikati Wa ‘r-Ruuh, Subbuhun Quddusun Rabbu ’l-Malaaikati Wa ‘r-Ruuh.”  Ketika kalian membaca tasbih ini saat memasuki makam, maka berkah akan turun menaungi ahli kubur yang dituju, dan penghuni makam yang lain akan berharap kalian juga berkenan mendekati makam-makam mereka

Ribuan sahabat dimakamkan di Jannatul Baqi dan Jannatul Mualla, tetapi orang-orang melangkahi makam-makam itu tanpa adab sama sekali.  Dan kemerosotan moral ini telah berjalan selama 50 tahun terakhir dalam dunia Islam.  Semoga Allah (swt) menjauhkan ide-ide buruk seperti itu dari Hijaz.  Orang-orang yang lalai itu mengira mereka telah melakukan kebaikan, padahal yang dilakukan adalah hal terburuk.

Antara Ibadah dan Pekerjaan

photo_2016-11-21_13-24-09

Sultan al-Awliya Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani (q)
3 Februari 2002

Setan selalu mencoba untuk memisahkan manusia dari ibadahnya, membuat mereka menunda ibadah karena sibuk dengan pekerjaan yang satu disusul pekerjaan lainnya.  Manusia zaman sekarang selalu menginginkan makanan yang masih segar.  Gaya hidup manusia yang sombong tidak mau makan dari makanan yang telah tersedia.  Bagaimana dengan Allah (swt)?  Kepada-Nya, kalian berani mengirim ‘makanan lama.’  Begitu terdengar adzan, kalian harus langsung shalat dan meninggalkan segala pekerjaan.  Siapa pun yang membuat Allah murka pasti akan berakhir masanya.

Jangan mempekerjakan orang yang tidak shalat.  Sebelum membangun sebuah pabrik, bangunlah sebuah masjid di sana.  Siapa pun yang tidak mengerjakan shalat dan tidak menyerukan orang untuk shalat, Allah katakan, “Mereka adalah musuh-Ku.”   Di Shirath al-Mustaqim nanti ada tujuh pertanyaan, satu di antaranya adalah apakah kalian telah menyeru orang agar beribadah.  Tak ada yang membicarakan hal ini sekarang, karena setiap orang disibukkan oleh gaji bulanannya.

Ketika Abu Yazid al-Bisthami (q) sedang melakukan suatu perjalanan, beliau tiba di sebuah desa yang masih asing.  Beliau shalat di belakang imam.  Selesai shalat, sang imam menyapanya, “Engkau siapa?”  “Aku adalah seorang hamba Allah.”  ”Apa pekerjaanmu?  Di kebun, toko, atau pabrik?  Punya gaji bulanan?”  “Aku piker engkau adalah seorang muslim, seorang imam, oleh sebab itu aku shalat di belakangmu.  Tetapi sekarang engkau meragukan darimana makananku berasal, berarti engkau meragukan Allah.  Sebelum menjawabnya, aku harus mengulangi shalatku dulu.”

Setelah shalat, Abu Yazid (q) berkata pada imam itu, ”Mengapa engkau tidak menanyakan bagaimana kucing dan anjing menjalani hidupnya?  Dia yang menyediakan makanan bagi mereka, Dia juga yang menyediakan makan bagi Abu Yazid (q).”

Manusia telah kehilangan keimanannya.  Selama 60 tahun orang-orang datang ke sini dan selalu tersedia roti dan sup bagi mereka.  Dan dengan berkah yang mereka bawa, saya pun bisa hidup.  Namun manusia selalu terikat pada perutnya, sehingga mereka kebingungan.

Salah satu tamu yang berkunjung hari ini berasal dari Turki dan sering bersedekah untuk kaum Muslim.  Dia punya sebuah pabrik peralatan dari baja, dan buatannya adalah nomor satu di dunia.  Dia mengirimi saya banyak sekali dan saya berdoa baginya serta memberi nasihat yang dia patuhi. Banyak pabrik bangkrut dan hanya dia yang masih bertahan. Dengan 300 pekerja, dia menjaga dan meminta mereka agar selalu beribadah.  Saya tekankan agar tidak memberi toleransi bagi mereka yang tidak beribadah.  Ketika terdengar adzan, mereka harus berhenti bekerja dan mengatakan, ‘Matikan listrik, mari kita shalat.’

Selain mengirim peralatan rumah tangga, dia juga mengirim apa yang kami butuhkan: kacang, gula, beras, minyak, dan segala yang kami masak di sini.  Dia adalah Shahibu-l khayrat wa hasanat.  Dia yang menolong Fuqara, maka Allah (swt) akan menolongnya.  Jika dia kirim satu, Allah (swt) kirim sepuluh.  Jika dia kirim 100, akan datang 1000 baginya.  Sedekah di bulan Muharram adalah 10 kali lebih berharga dibanding bulan-bulan lain.  Siapa yang memberi, maka bahan pangannya tidak akan habis.  al-Fatiha.